ทีมผู้เชี่ยวชาญ

คุณพัตเตอร์ ภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง

การตลาด

แบรนด์

การก่อตั้งธุรกิจ

คุณพัตเตอร์ ภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง

การตลาด

แบรนด์

การก่อตั้งธุรกิจ

คุณเอ๋ สุวิมล ตั้งนิสัยตรง

ทักษะผู้นำ

การสื่อสารในองค์กร

จัดการภาวะวิกฤต

คุณเอ๋ สุวิมล ตั้งนิสัยตรง

ทักษะผู้นำ

การสื่อสารในองค์กร

จัดการภาวะวิกฤต

พัฒนาธุรกิจชุมชนให้เติบโต