เติมความรู้
พัฒนาธุรกิจ
เพิ่มรายได้

หลักสูตรการเรียนออนไลน์สำหรับ ผู้ประกอบการชุมชน
ยุคใหม่ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ด้วยเครื่องมือ ทางธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มั่นใจว่าควรเริ่มต้นที่ไหน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้อง 'Roots Incubation Program'

เราพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการชุมชนยุคใหม่ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วย เครื่องมือทางธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเพื่อส่งเสริม ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากล

เสียงจากผู้เรียน

พันธมิตรของเรา