1 / 16

ฉันรู้ว่าลูกค้าของฉันมีลักษณะนิสัยความชอบ และ พฤติกรรมของพวกเขาเป็นอย่างดี

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด